Terapia integracji sensorycznej - polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców płynących z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne, takie jak wzrok, słuch, dotyk, smak i węch, a także płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Terapia ta ma charakter wesołej zabawy ruchowej przez co jest dodatkowo atrakcyjna dla dzieci. Odbywa się w sali wyposażonej w specjalistyczne sprzęty i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych.

Rehabilitacja ruchowa metodą Vojty - terapia metodą Vojty polega na odruchowym wyzwalaniu prawidłowych wzorców lokomocji. Jest to skuteczna metoda rehabilitacji u wielu niemowląt
z zaburzeniami rozwoju i u małych dzieci z zaburzeniami w sferze motoryki, szczególnie gdy przyczyną były wady rozwojowe lub zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Dedykowana jest dla dzieci z trudnościami w rozwoju, które maja tzw. blokady, nie pozwalające im na prawidłową motorykę. Drogi nerwowe w mózgu są często tylko zablokowane, ale nadal dostępne i nie zdążyły się jeszcze utrwalić nieprawidłowe ruchy zastępcze. Dlatego aby osiągnąć jak najlepsze efekty, należy rozpocząć rehabilitację już od pierwszych dni życia. Rehabilitacja metodą Vojty nie trenuje biernie gotowych czynności lecz pobudza mózg, uaktywniając wrodzone zdolności ruchowe pacjenta.

Rehabilitacja ruchowa metodą NDT Bobath - metoda ta jest stosowana u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju ruchowym. Podczas zajęć terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Każdy ruch jest odpowiednio przygotowany, połączony z przenoszeniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj i tempo ćwiczeń dostosowuje się indywidualnie.

28580142 1623769307658650 1795567211 oTerapia w kombinezonach DUNAG 2 - orteza rehabilitacja typu DUNAG 02 tzw. kombinezon kosmiczny jest bezpiecznym i efektywnym urządzeniem rehabilitacyjnym, które zostało stworzone wraz z intensywnym programem ćwiczeń w celu przyśpieszenia progresu dziecka. Mali pacjenci podczas pracy w kombinezonach poprawiają czucie własnego ciała, w zależności od indywidualnych umiejętności motorycznych – lepiej w nich funkcjonują. Poprzez zwiększony docisk na powierzchnie stawowe, zwiększający odczucia grawitacji następuje stymulacja układu proprioceptywnego w prawidłowych wzorcach posturalnych i motorycznych. Terapia w kombinezonach poprawia koordynację ruchową, normalizuje napięcie mięśniowe, zwiększa siłę i wytrzymałość mięśni oraz umożliwia utrwalanie prawidłowej postawy ciała oraz wzorców motorycznych (ruchu).

Metoda PNF - czyli proprioceptywne nerwowo - mięśniowe torowanie ruchu. Celem tej metody fizjoterapeutycznej jest ponowna nauka lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby. Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych.  Prawidłowe wykorzystanie zasad i technik stosowanych w metodzie PNF wpływa na: poprawę koordynacji i równowagi, zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej, poprawę techniki chodu, polepszenie czucia głębokiego, zwiększenie zakresów ruchu.

Rehabilitacja ruchowa - zajęcia grupowe - prowadzone są w grupach 3 – 5 dzieci. Głównym celem zajęć jest podnoszenie sprawności ogólnej poprzez ćwiczenia angażujące wszystkie partie mięśniowe, poprawa wydolności krążeniowo – oddechowej, poprawa równowagi i świadomości ciała, nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach. Wszystkie czynności wykonywane podczas zajęć mają formę zabawową i powodują wiele radości.

28342755 1731599413528976 1552095809 o11

Terapia w wodzie – zajęcia odbywają się indywidualnie z instruktorem pływania terapeutycznego. Głównym celem zajęć jest nauka bezpiecznego i swobodnego poruszania się i przebywania
w wodzie. Woda pozwala doskonalić koordynację ruchową i reakcje równowagi w bezpieczny sposób. Doskonale uzupełnia podstawową terapię, a w niektórych przypadkach jest jedyną możliwą formą aktywności fizycznej. Wykorzystując środowisko wodne można korygować postawę ciała, stymulować prawidłową siłę mięśni i ich napięcie, poprawiać ogólną wydolność organizmu przez poprawę parametrów krążeniowo - oddechowych. 

Muzykoterapia - zajęcia mają na celu niwelowanie napięć emocjonalnych, obniżanie poziomu lęku, pobudzanie wyobraźni oraz relaksacje. Zajęcia odbywają się grupach co dodatkowo sprzyja integracji oraz uczy współpracy w grupie.

Terapia behawioralna - celem terapii jest przede wszystkim nauczenie dziecka samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i możliwie łatwego przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia. W pracy z dzieckiem terapeuta bazuje przede wszystkim na wzmocnieniach pozytywnych w ten sposób stara się wzmacniać zachowania pożądane, a wygaszać oraz redukować zachowania nieprawidłowe. Im większą zdolność do adaptacji dziecko osiągnie, tym większa będzie jego samodzielność i niezależność.

Arteterapia - czyli terapia poprzez twórczość. Wyzwala aktywność twórczą dzieci, stwarzając okazję do podejmowania przez nie różnorodnych form ekspresji, angażując w ten sposób funkcje motoryczne, sensoryczne, emocjonalne oraz poznawcze. Takie działanie służą wielostronnej stymulacji, kompensacji i korekcji zaburzonych procesów psychicznych dziecka z niepełnosprawnością. Zajęcia prowadzone są w małych grupach.

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna - polega na zamierzonych oddziaływaniach ukierunkowanych na usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania się. Oddziaływania te mają na celu m.in.: usuwanie zaburzeń mowy, przywracanie mowy, która nie została wykształcona, wzbogacanie zasobu słownictwa, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy oraz wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej. Zajęcia odbywają się indywidualnie.

Terapia pedagogiczna - celem terapii pedagogicznej jest przede wszystkim wszechstronny rozwój dziecka, stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach. Terapia ta stwarza dziecku możliwość rozwoju poprzez stopniowe eliminowanie zakłóceń rozwojowych. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i oparte są głównie na zabawie.

Terapia psychologiczna - polega na oddziaływaniu na dziecko za pomocą środków psychopedagogicznych. Celem terapii psychologicznej jest zmiana nieprawidłowych reakcji na reakcje poprawne, oraz usunięcie w miarę możliwości patologicznych mechanizmów leżących u podstaw nieprawidłowych zachowań. Działania te mają ułatwić dziecku funkcjonowanie w społeczeństwie. Psycholog otacza również wsparciem rodziców dzieci niepełnosprawnych.

28504653 1622501814452066 989847187 oTerapia ręki - celem Terapii Ręki jest usprawnienie i stymulacja precyzyjnych ruchów palców i dłoni (tzw. motoryka mała), wzmacnianie koncentracji uwagi, poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej, ukształtowanie umiejętności przekraczania linii środkowej ciała oraz dostarczenie wrażeń dotykowych i poznawanie przez dziecko różnych kształtów i struktur materiałów oraz ich rozróżniania. Podczas zajęć wszekie oddziaływania ukierunkowane są przede wszystkim na osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego (jedzenie, mycie, ubieranie się, rozbieranie się, rysowanie, kolorowanie, pisanie) i są okazją do świetnej zabawy.

Trening Umiejętności Społecznych - to grupowe zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań niepożądanych na zachowania akceptowane społecznie. Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach liczących zwykle od 3 do 6 osób. Podczas zajęć uczymy się m.in. poprzez modelowanie oraz poprzez odgrywanie scenek. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

Hipoterapia - do terapii tej wykorzystuje się konia. Jest to uniwersalna metoda terapii, która oddziałuje na sferę ruchową, emocjonalną, społeczną, sensoryczną i intelektualną. Jest doskonałym uzupełnieniem innych form terapii. Dzięki hipoterapii ćwiczona jest równowaga, koordynacja i wiele innych czynności motorycznych. Rytmika ruchów konia pobudza i wzmacnia siłę mięśni w przypadku obniżonego napięcia mięśniowego oraz wpływa rozluźniająco na spastykę mięśni u osób ze wzmożonym napięciem mięśniowym.

Integracja odruchów pierwotnych, terapia skutków braku lub słabych odruchów pierwotnych – terapia skierowana jest zarówno do dzieci małych, jak i starszych, w różnym stanie fizycznym i umysłowym i opiera się na diagnozie i korekcji schematów odruchów. Jeśli odruchy pierwotne w porę nie wygasną, a odruchy posturalne nie wykształcą się do momentu, gdy dziecko osiągnie wiek szkolny, mogą negatywnie wpływać na rozwój złożonych umiejętności. Przetrwałe odruchy pierwotne mogą utrudniać rozwój i funkcjonowanie wielu funkcji, takich jak: koordynacja ruchowa, koordynacja ręka – oko, umiejętności percepcyjne, funkcjonowanie wzroku i wiele innych. Jednak przede wszystkim nie pozwalają bądź utrudniają pojawienie się konkretnych umiejętności ruchowych.

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborn - w metodzie tej wykorzystuje się dotyk, ruch, ćwiczenia świadomości ciała i przestrzeni oraz wzajemne relacje. Dziecko poznaje więc własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych. Metoda ta przeznaczona jest dla dzieci z wszelkimi opóźnieniami rozwojowymi, a także z nadpobudliwością. Ćwiczenia mają za zadanie wspomóc rozwój fizyczny i rozwój osobowości oraz doskonalą ogólne umiejętności dziecka.